1. Organizatorem wydarzenia w postaci imprezy kulturalnej pod nazwą Solidarity of Arts jest Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.
2. Wydarzenie odbędzie się w dniach 13 sierpnia – 1 września 2017 roku w Gdańsku, w siedzibie ECS przy pl. Solidarności 1 oraz jej obrębie, a także w Sali BHP
przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6.
3. Wstęp na większość wydarzeń z programu festiwalowego jest bezpłatny. Zakupienia biletu wymaga część programu muzycznego:
a. 40 zł – Penguin Cafe (25 sierpnia 2017)
b. 40 zł, jeden wspólny bilet – James Heather i Jacaszek/Wesołowski (26 sierpnia 2017)
c. 80 zł, jeden wspólny bilet – Echo Collective plays Amnesiac (Radiohead) i Jóhann Jóhannsson (27 sierpnia 2017)
d. 140 zł, karnet – Penguin Cafe (25 sierpnia 2017), James Heather (26 sierpnia 2017), Jacaszek/Wesołowski (26 sierpnia 2017), Echo Collective plays Amnesiac (Radiohead) (27 sierpnia 2017) i Jóhann Jóhannsson (27 sierpnia 2017).
4. Bilety można nabyć przez serwis internetowy EVENTIM.PL całodobowo, w kasach biletowych ECS (siedem dni w tygodniu, w godz. 10–19.30), na stronie ecs.gda.pl oraz przed wydarzeniami festiwalowymi.
5. Sprzedaż biletów rozpoczyna się 1 lipca 2017 roku.
6. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie ustalonej przez organizatora. Naruszenie zakazu stanowi wykroczenie określone w art. 133 ustawy Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 roku.
7. W audytorium, w którym będą się odbywać koncerty, projekcje filmowe i inne wydarzenia, oraz w ogrodzie zimowym obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia oraz picia.
8. Organizator ma prawo odmówić wstępu do budynku i udziału w imprezie osobie, która:
a. zakłóca ład i porządek publiczny
b. posiada napój alkoholowy, jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
c. posiada przedmioty zagrażające bezpieczeństwu obiektu i innych uczestników imprezy: broń, przedmioty niebezpieczne, jak np. nóż, race świetlne i inne przedmioty
mogące spowodować pożar
d. narusza inne zasady określone w niniejszym regulaminie.
9. W przypadku zakłócenia ładu i porządku publicznego służba porządkowa zastrzega sobie prawo do:
a. wylegitymowania uczestnika imprezy w celu ustalenia jego tożsamości
b. przeglądnięcia zawartości bagażu i odzieży uczestnika imprezy w przypadku podejrzenia, że osoba ta posiada przedmioty zabronione
c. wezwania uczestnika imprezy do stosownego zachowania
d. żądania opuszczenia terenu imprezy i zastosowania wszelkich dostępnych środków, aż po zatrzymanie do chwili przyjazdu policji włącznie, jeśli uczestnik imprezy nadal będzie łamać zasady.
10. Zabronione jest wnoszenie rzeczy o dużych rozmiarach, w tym przekraczających wymiary 55 cm x 40 cm x 20 cm.
11. Przedstawiciele organizatora wydarzenia oraz służby informacyjne i porządkowe wyróżnieni będą specjalnymi identyfikatorami.
12. Uczestnicy imprez odbywających się w audytorium zobowiązani są do przybycia na teren wydarzenia punktualnie. Widzowie przybyli po rozpoczęciu wydarzenia mogą nie zostać wpuszczeni do sali audytoryjnej.
13. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie imprezy wyłącznie pod opieką osób dorosłych, w szczególności rodziców, opiekunów prawnych, lub w przypadku zajęć edukacyjnych w Wydziale Zabaw pod opieką animatora w godzinach wyznaczonych w programie wydarzenia.
14. Organizator zastrzega sobie prawo archiwizacji wydarzenia oraz imprez mu towarzyszących w postaci materiału fotograficznego i audiowizualnego podczas trwania całej imprezy, w celach promocyjnych i reklamowych – w prasie, radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych. Oznacza to, że uczestnik imprezy, przystępując do udziału w niej, wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w zdaniu uprzednim bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.
15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez uczestników regulaminu imprezy, niestosowania się przez nich do zaleceń organizatorów i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
16. Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestników na terenie festiwalu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, zmiany jej programu i formuły. W takim przypadku zakupiony bilet można zwrócić w miejscu zakupu ze zwrotem ceny, bez prawa do dodatkowej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu. W przypadkach, o których mowa w punktach 8 i 9 regulaminu, zwrot ceny biletu nie przysługuje.
18. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach organizatora (pracownikach i współpracownikach), wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność, w takim samym zakresie jak powyżej, tenże ponosi również wobec innych uczestników.
19. Fotografowanie, filmowanie, używanie jakiegokolwiek sprzętu fotograficznego oraz filmowego w trakcie wydarzenia, w tym organizowanych w jego ramach koncertów, projekcji filmowych, debat, jest zabronione.
20. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp do budynku ECS i na teren, gdzie odbywa się impreza, jest równoznaczny z zaakceptowaniem tego regulaminu.
21. Organizator uprawniony jest do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronach: ecs.gda.pl i solidarityofarts.pl.